Mijn Kombijdepolitie Maak er politiewerk van
Welkom (terug)
Nog geen login? Account aanmaken

Disclaimer

Alle inhoud van deze pagina's, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, video’s en software is eigendom van de Directie Werving & Selectie van de Politieacademie of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Directie Werving & Selectie van de Politieacademie te Apeldoorn.

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. MijnKombijdepolitie.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Aan de uitslag van de testen in Test Jezelf kunnen geen rechten worden ontleend.

De Politieacademie behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Links naar externe sites
Aan deze website kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen verbonden zijn om aanvullende informatie te verstrekken. De Politieacademie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites en kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.